Menu Content/Inhalt
Start arrow Kredyty
Kredyty
Kredyt gotówkowy?
Redaktor: Administrator   
Coraz częściej słyszymy o tej kwadraturze koła. Czym się różni pożyczka od kredytu gotówkowego oprócz tego, że ten drugi jest sam w sobie sprzeczny z definicji? Często spotykamy się z tym terminem przy okazji różnych ofert bankowych, a szczególnie tych dostępnych w promocji. Może więc warto bliżej się przyjrzeć temu zagadnieniu?
Czytaj całość
 
Raty równe czy malejące?
Redaktor: Administrator   
Raty kredytu - równe i malejące

Decydując się na zaciągnięcie kredytu trzeba się oczywiście liczyć z koniecznością jego spłaty, a ta dokonywana jest najczęściej w cyklach miesięcznych. Formuła rat miesięcznych przewiduje dwa warianty: raty malejące lub równe (annuitetowe). Każda rata składa się z dwóch części: kapitałowej (uzależnionej od wartości kredytu) oraz odsetkowej (uzależnionej od wysokości oprocentowania pozostałej do spłaty wartości kredytu). W przypadku rat malejących kwota kredytu jest podzielona na raty kapitałowe o stałej wielkości i raty odsetkowe, które wraz ze spłatą zadłużenia maleją, stąd też ogólna rata kredytu będzie z czasem maleć. Tak więc większy nacisk jest położony na spłatę samego kapitału. W przypadku spłaty w równych ratach, ustalane są odpowiednie proporcje obu składowych w ten sposób, by przez cały okres kredytowania ogólna miesięczna rata pozostawała na stałym poziomie. W początkowym okresie udział raty odsetkowej jest więc większy i stopniowo maleje, a raty kapitałowej mniejszy i stopniowo rośnie. W efekcie na początku okresu kredytowania mamy tutaj relatywnie mniejsze obciążenia finansowe, ale ogólny koszt kredytu się zwiększa, gdyż spłacając kapitał w wolniejszym stopniu, kredytobiorca naraża się na wyższe obciążenie odsetkami, a ciężar spłaty kredytu przesuwa się dalej w czasie.

Czytaj całość
 
Koszt kredytu
Redaktor: Administrator   
Koszt kredytu

Całkowity koszt kredytu, według ustawy o kredycie konsumenckim, oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt wraz z utraconymi korzyściami z tytułu wniesienia środków pieniężnych oprocentowanych poniżej stopy rynkowej lub nieoprocentowanych (przy kredycie wiążącym się z takim obowiązkiem), z wyjątkiem kosztów:
Czytaj całość
 
Wartość bankowo-hipoteczna
Redaktor: Administrator   
Wartość bankowo-hipoteczna

Ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych wartość, która w ocenie banku hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia kredytów udzielanych przez bank.
Czytaj całość
 
Zabezpieczenie kredytu
Redaktor: Administrator   
Bank, jako instytucja zaufania publicznego, powinien dbać o bezpieczeństwo środków powierzonych mu przez deponentów. W związku z tym, by zabezpieczyć się przed sytuacją, w której udzielony kredyt zostanie zakwalifikowany jako stracony, powinien zawczasu, czyli wraz z zawarciem umowy kredytowej, wykorzystać możliwe do zastosowania środki zapobiegawcze.
Wśród najczęściej wykorzystywanych zabezpieczeń spłaty kredytu są:
- zastaw (zwykły, rejestrowy),
- hipoteka,
- poręczenie,
- gwarancja bankowa,
- weksel wraz z poręczeniem wekslowym,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie,
- cesja (przelew) wierzytelności,
- blokada środków na rachunku,
- ubezpieczenie kredytu.
Czytaj całość
 
Hipoteka
Redaktor: Administrator   

Hipoteka

Jest to, według ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, prawo, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Przedmiotem hipoteki może być:
- prawo własności,
- użytkowanie wieczyste,
- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
- wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

 

Onepress poleca

Promocja dnia

Helion poleca