Menu Content/Inhalt
Start
Zmiany w kredytach walutowych
Redaktor: Administrator   

Najpóźniej od 1 lipca banki, zgodnie z Rekomendacją S, wydaną w marcu 2006r. przez Komisję Nadzoru Bankowego, przy określaniu zdolności klienta dla kredytów walutowych (denominowanych w walutach obcych) mają stosować następujące zasady:
- stopa procentowa dla kredytu walutowego jest równa co najmniej stopie procentowej dla kredytu złotowego,
- kapitał kredytu jest większy o 20%.

Co z tego wynika dla potencjalnych kredytobiorców? Przede wszystkim to, że na kredyt walutowy, który jest obecnie tańszy, będą sobie mogły pozwolić tylko osoby stosunkowo zamożniejsze, mające wyższe dochody, podniesie się bowiem próg minimalnej wymaganej zdolności kredytowej, co automatycznie przełoży się na zmniejszenie dostępności kredytów dla osób o stosunkowo niższych dochodach. Ponadto najmniej raz w roku, bank powinien analizować wpływ ryzyka kursowego na jakość zarówno portfela kredytów zabezpieczonych hipotecznie, jak i nieruchomości stanowiących zabezpieczenie. W dalszej kolejności będą również wprowadzane regulacje odnoszące się do wymogów kapitałowych, co przygotuje banki do wprowadzenia Nowej Umowy Kapitałowej.
Kolejny zapis stanowi, że bank może złożyć klientowi ofertę kredytu, pożyczki lub innego produktu w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej dopiero po uzyskaniu od klienta banku pisemnego oświadczenia, potwierdzającego, że dokonał on wyboru oferty w walucie obcej lub indeksowanej do waluty obcej, mając pełną świadomość ryzyka związanego z kredytami, pożyczkami i innymi produktami zaciąganymi w walucie obcej lub indeksowanymi do waluty obcej.

Jakie jeszcze ograniczenia w kredytach walutowych zabezpieczanych hipotecznie nas czekają?

Wielu przyszłych kredytobiorców obawia się, że z rynku walutowych kredytów hipotecznych znikną te oferty, które pozwalają na zaciągnięcie kredytu do 100% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego, czy też pozwalających na brak wkładu własnego. Zajrzyjmy do tej samej Rekomendacji S. Znajdujemy tam zapisy, że "bank powinien zapewnić, aby wartość zabezpieczenia ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie była wystarczająca w całym okresie trwania umowy" oraz "bank powinien posiadać odpowiednie procedury i narzędzia służące weryfikacji i aktualizacji wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie posiadanych przez bank ekspozycji kredytowych".
Co to może w praktyce oznaczać? Otóż zapisy Rekomendacji S mają skłonić banki do bardziej ostrożnego podejścia do wartości wskaźnika LtV (dla wyjaśnienia LtV to stosunek wysokości kredytu do wartości rynkowej nieruchomości, stanowiącej jego zabezpieczenie). Przy określaniu tego wskaźnika dla poszczególnych klas zabezpieczeń, bank powinien więc brać pod uwagę stopień odzyskiwalności zaangażowanych środków z różnych rodzajów nieruchomości. Do tego dochodzą zapisy, że na maksymalną dopuszczalną wartość wskaźnika LtV ma mieć też wpływ okres trwania umowy kredytowej (im dłuższy, tym wskaźnik ma być ostrożniejszy), jak i waluta kredytu (uwzględnianie pasma wahań danej waluty w stosunku do waluty krajowej) oraz  możliwość jej zmiany w trakcie trwania umowy. Wobec takich zapisów należy się więc spodziewać, że banki będą udzielać kredytów walutowych najwyżej do 70-80% wartości nieruchomości. Bardziej ostrożnie mają również podchodzić do zabezpieczeń, które stanowią nieruchomości należące do osób trzecich. Banki mają przygotować odpowiednie procedury i regulaminy reagujące na niekorzystne zmiany powodujące wzrost wskaźnika LtV do nieakceptowanego poziomu. Miejmy nadzieję, że nie będzie dochodzić do renegocjacji umów kredytowych i masowego wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń.

Dla pocieszenia - banki powinny dołożyć wszelkich starań, aby przekazywane klientom informacje były zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne, był podawany całkowity koszt kredytu oraz obliczana przy jego uwzględnieniu rzeczywista roczna stopa procentowa, a wszelkie zmiany dotyczące postanowień umownych podawane do ich wiadomości. Banki, w relacjach z klientami, powinny stosować zasady profesjonalizmu, rzetelności, staranności oraz najlepszej wiedzy, oby jednak nie kosztem wyższych prowizji.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Promocja dnia